Międzywojewódzki Cech Kominiarzy

Akty Prawne

Przepisy i Normy

na których  opiera się  działalność  kominiarska :

 • Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku, Dz. U. z 2016 roku poz. 290– tekst jednolity, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku, Dz. U. Nr 178 poz. 1380 z 2009 roku – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z 2004 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 listopada 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2012 roku poz. 1289.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 roku – tekst jednolity.
 • Ustawa Kodeks wykroczeń z 20 maja 1971 roku, Dz. U. z 2013 roku poz. 482 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o rzemiośle z 22 marca 1989 roku, Dz. U. Nr 112 poz. 979 z 2002 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku, Dz. U. z 2013 roku poz. 672 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.

POLSKIE NORMY:

 • PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • PN-83/B-03430/Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (Zmiana)
 • PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
 • PN-93/B-02870 – Badania ogniowe. Małe kominy.
 • PN-86/M-40305 – Urządzenia gazowe użytku domowego.
 • PN-93/M-35350 – Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe.
 • PN-87/M-40301 – Gazowe grzejniki wody przepływowej.
 • PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
 • PN-86/M-40142 – Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych.
 • PN-B-02431-1 – Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
 • PN-87/B-02411 – – Kotłownie wbudowane na paliwo stałe.
 • PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie
 • PN-67/B-03432 – Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym.
 • PN-87/B-03433 – Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 • P-EN-1856-1 – Kominy. Wymogi dla kominów metalowych
 • PN-87/B-03434 – Przewody wentylacyjne.
 • PN-B-12007/Ap1 – Pustaki do przewodów dymowych (Zmiana)
 • PN-B-12007 – Pustaki do przewodów dymowych
 • PN-B-76001 – Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania.
 • PN-B-12006 – Pustaki do przewodów wentylacyjnych
 • PN-EN 13465 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania wartości strumienia objętości powietrza w mieszkaniach.
 • PN-B-76002 – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
 • PN-EN 12599 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimat.

 

                       PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  "KOMINIARZ"

 

 

Dz.U. nr: 226 poz. 1650 z dnia 22 listopada 2006 r. ROZPORZ􀄄DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 listopada 2006 r.

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2006-226-1650,17316811.html

ZAWÓD KOMINIARZ - SYMBOL CYFROWY 714[02]

OPIS ZAWODU

 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

1) posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych zadań zawodowych;

2) rozróżniać elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych;

3) oceniać klasy odporności ogniowej obiektów budowlanych i ich elementów;

4) określać właściwości materiałów i wyrobów budowlanych oraz oceniać ich przydatność do robót kominiarskich;

5) magazynować, składować i transportować materiały stosowane w robotach kominiarskich;

6) dobierać materiały, narzędzia, urządzenia, sprzęt oraz przyrządy pomiarowe do określonych robót kominiarskich;

7) użytkować narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami eksploatacji;

8) montować, użytkować i demontować rusztowania oraz pomosty robocze;

9) badać i usuwać przyczyny wadliwego działania przewodów dymowych i kominów;

10) wykonywać pomocnicze roboty murarskie i tynkarskie;

11) wykonywać roboty kominiarskie zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;

12) czyścić i konserwować przewody kominowe;

13) wykonywać prace naprawcze i rozbiórkowe przewodów kominowych;

14) wydawać opinie o stanie przewodów kominowych i czopuchów;

15) wykonywać pomiary przepływu powietrza w pomieszczeniach oraz sporządzać bilanse wymiany powietrza;

16) dokonywać rozliczeń materiałów, narzędzi i sprzętu;

17) oceniać jakość robót kominiarskich;

18) kalkulować koszty wykonania robót;

19) wykonywać obmiary robót oraz pomiary inwentaryzacyjne;

20) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

21) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

22) komunikować się z uczestnikami procesu pracy;

23) stosować przepisy Kodeksu Pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;

24) stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;

25) korzystać z różnych źródeł informacji w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;

26) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

27) prowadzić działalność gospodarczą.

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać zarówno w trakcie procesu kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".

 1. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) czyszczenia przewodów kominowych, kanałów i czopuchów;

2) badania drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych;

3) wykonywania czyszczenia i konserwacji palenisk;

4) wypalania sadzy w przewodach kominowych;

5) wylepiania i szlamowania przewodów i palenisk;

6) wykonywania konserwacji oraz naprawy różnego rodzaju kominów i ich elementów;

7) wydawania opinii o stanie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych.

BLOKI PROGRAMOWE

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe:

1) podstawy budownictwa;

2) technologia robót kominiarskich;

3) podstawy działalności zawodowej.

BLOK: PODSTAWY BUDOWNICTWA

 1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) posługiwać się terminologią budowlaną;

2) rozpoznawać elementy budynku i określać ich funkcje;

3) określać konstrukcje i technologie wykonania budynków;

4) określać rodzaje i właściwości paliw technicznych;

5) charakteryzować procesy zachodzące podczas spalania paliw stałych;

6) rozróżniać rodzaje pieców, kominków, trzonów kuchennych oraz kotłów;

7) rozróżniać konstrukcje i określać działanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;

8) przestrzegać zasad prowadzenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;

9) określać właściwości materiałów i wyrobów stosowanych do budowy konstrukcji ognioodpornych;

10) magazynować, składować i transportować materiały do robót kominiarskich i pomocniczych;

11) wykonywać pomocnicze roboty murarskie i tynkarskie;

12) sporządzać rysunki figur i brył geometrycznych;

13) wymiarować i opisywać proste rysunki techniczne;

14) stosować zasady wykonywania przekrojów, rzutów prostokątnych i aksonometrycznych;

15) stosować oznaczenia materiałów oraz wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami;

16) wykonywać rysunki i szkice przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

17) rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji technicznej;

18) posługiwać się dokumentacją techniczną;

19) posługiwać się przyrządami pomiarowymi;

20) wykonywać przedmiary i obmiary robót;

21) wykonywać pomiary i rysunki inwentaryzacyjne;

22) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

 1. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) ogólne wiadomości z zakresu budownictwa;

2) elementy budynku i ich funkcje;

3) konstrukcje i technologie wykonania budynków;

4) rodzaje i właściwości techniczne paliw stałych;

5) procesy zachodzące podczas spalania paliw technicznych;

6) piece, kominy, trzony kuchenne, kotły;

7) urządzenia grzewcze i wentylacyjne;

8) zasady prowadzenia kanałów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych;

9) materiały i wyroby stosowane w konstrukcjach ognioodpornych;

10) magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów stosowanych w robotach kominiarskich;

11) roboty murarskie i tynkarskie;

12) figury i bryły geometryczne;

13) zasady opisywania i wymiarowania rysunków;

14) przekroje, rzutowanie prostokątne i aksonometryczne;

15) oznaczenia materiałów i wyrobów budowlanych;

16) rysunki i szkice przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;

17) rodzaje i elementy dokumentacji technicznej;

18) zasady posługiwania się dokumentacją techniczną;

19) przedmiar i obmiar robót;

20) pomiary i rysunki inwentaryzacyjne;

21) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

BLOK: TECHNOLOGIA ROBÓT KOMINIARSKICH

 1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) organizować stanowisko pracy do robót kominiarskich i pomocniczych zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

2) posługiwać się dokumentacją budowlaną w zakresie wykonywanych robót;

3) lokalizować usytuowanie przewodów kominowych w ścianach,

4) sprawdzać drożność przewodów kominowych;

5) dokonywać pomiarów przepływu powietrza w przewodach kominowych;

6) sporządzać bilanse wymiany powietrza;

7) badać przyczyny wadliwego działania kanałów i przewodów kominowych;

8) wykonywać pomiary spalin oraz analizować ich skład;

9) dobierać materiały, narzędzia i sprzęt do określonych robót kominiarskich;

10) czyścić kanały leżące i czopuchy;

11) czyścić przewody przełazowe;

12) czyścić i udrażniać paleniska różnego typu pieców grzewczych, kominków i trzonów kuchennych;

13) czyścić piece rzemieślnicze i przemysłowe;

14) czyścić urządzenia grzewcze oraz paleniska kotłów;

15) czyścić kominy przemysłowe;

16) wypalać sadzę w przewodach oraz usuwać puchliny po ich wypaleniu;

17) wylepiać i szlamować przewody i paleniska;

18) uszczelniać przewody kominowe;

19) rozpoznawać i usuwać wady palenisk oraz przewodów kominowych;

20) badać stan kanałów przełazowych i nasad kominowych;

21) wykonywać konserwację i naprawę palenisk oraz przewodów kominowych;

22) prowadzić dokumentację techniczną i książki robocze;

23) oceniać jakość wykonanych robót kominiarskich;

24) określać zakres wykonywania usług kominiarskich;

25) rozliczać materiały i zagospodarowywać odpady;

26) stosować normy i zalecenia dotyczące eksploatacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;

27) przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania robót kominiarskich i pomocniczych.

 1. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) organizacja stanowiska pracy do robót kominiarskich;

2) dokumentacja robót kominiarskich;

3) zasady prowadzenia przewodów kominowych i wentylacyjnych;

4) sprawdzanie drożności kanałów kominowych;

5) pomiary przepływu powietrza w przewodach kominowych;

6) bilanse wymiany powietrza;

7) przyczyny wadliwego działania kanałów i przewodów kominowych oraz sposoby ich usuwania;

8) pomiar spalin;

9) materiały, narzędzia i sprzęt stosowane w robotach kominiarskich;

10) czyszczenie przewodów kominowych;

11) czyszczenie czopuchów;

12) czyszczenie pieców ogrzewczych i kominów;

13) czyszczenie pieców rzemieślniczych i przemysłowych;

14) czyszczenie kotłów;

15) czyszczenie kominów fabrycznych;

16) wypalanie sadzy w przewodach kominowych;

17) wady palenisk i przewodów kominowych;

18) wylepianie i szlamowanie przewodów i palenisk;

19) konserwacja i naprawa palenisk oraz przewodów kominowych;

20) kontrola stanu przewodów kominowych;

21) prowadzenie dokumentacji robót kominiarskich;

22) ocena jakości robót kominiarskich;

23) usługi kominiarskie;

24) rozliczanie materiałów, zagospodarowywanie odpadów;

25) normy i zalecenia dotyczące eksploatacji urządzeń grzewczych i wentylacyjnych;

26) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania robót kominiarskich i pomocniczych.

BLOK: PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

 1. Cele kształcenia

Uczeń (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umieć:

1) interpretować podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;

2) wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej w budownictwie;

3) stosować przepisy prawa budowlanego i podatkowego;

4) korzystać z różnych źródeł wiedzy ekonomicznej i prawnej;

5) stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;

6) wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

7) dobierać środki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy;

8) organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

9) podejmować działania związane z poszukiwaniem pracy;

10) sporządzać dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz działalności gospodarczej;

11) komunikować się i współpracować w zespole;

12) rozwiązywać problemy;

13) podejmować decyzje;

14) doskonalić umiejętności zawodowe;

15) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

16) przestrzegać zasad etyki.

 1. Treści kształcenia (działy programowe)

Treści kształcenia są ujęte w następujących działach programowych:

1) podstawowe pojęcia gospodarki rynkowej;

2) formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw budowlanych;

3) przepisy prawa budowlanego i podatkowego;

4) wybrane przepisy prawa pracy;

5) bezpieczeństwo i higiena pracy;

6) ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska;

7) środki ochrony indywidualnej;

8) elementy ergonomii;

9) metody poszukiwania pracy;

10) dokumenty związane z zatrudnieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;

11) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

12) zasady i metody komunikowania się;

13) elementy socjologii i psychologii pracy;

14) formy doskonalenia zawodowego;

15) zasady udzielania pierwszej pomocy;

16) etyka.

III.

PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE

Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla młodzieży i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

Pozostałe 20 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

ZALECANE WARUNKI REALIZACJI TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Do realizacji treści kształcenia, ujętych w blokach programowych, odpowiednie są następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownia ogólnobudowlana;

2) pracownia rysunku technicznego;

3) warsztaty szkolne.

Pracownia ogólnobudowlana powinna być wyposażona w:

1) próbki materiałów i wyrobów budowlanych;

2) modele urządzeń grzewczych;

3) plansze i filmy instruktażowe dotyczące wykonywania robót kominiarskich oraz udzielania pierwszej pomocy;

4) narzędzia i sprzęt do robót kominiarskich;

5) analizatory spalin, anemometry;

6) dokumentacje architektoniczno-budowlane;

7) normy PN-ISO oraz ISO dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, kotłowni oraz ochrony przeciwpożarowej budynków;

8) Katalogi Nakładów Rzeczowych, certyfikaty jakości, cenniki materiałów budowlanych.

Pracownia rysunku technicznego powinna być wyposażona w:

1) stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia);

2) modele figur i brył geometrycznych;

3) dokumentacje architektoniczno-budowlane;

4) rysunki różnego typu kominów, pieców i kotłów;

5) normy dotyczące zasad sporządzania rysunków;

6) przekroje i rzuty przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Warsztaty szkolne powinny być wyposażone w:

1) materiały do robót kominiarskich;

2) narzędzia kominiarskie i sprzęt pomiarowy;

3) przyrządy kontrolno-pomiarowe;

4) instrukcje technologiczne;

5) środki ochrony indywidualnej.

Pracownie powinny składać się z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego. W sali lekcyjnej należy zapewnić stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiednią liczbę stanowisk pracy dla uczniów.

W warsztatach szkolnych powinno znajdować się pomieszczenie do instruktażu.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w warsztatach szkolnych oraz w zakładach rzemieślniczych.